Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Reddi Miras

Reddi Miras Reddi Miras, mirasçı tarafından kabul edilmemesi anlamına gelir ve bu durumda mirasçı, mirastan feragat etmiş sayılır. Mirasın reddi, hem hayatta olan hem de...

İzale-i Şuyu

Veraset İlamı

Yasal Mirasçılar

Ana SayfaMakalelerVeraset İlamı

Veraset İlamı

Veraset İlamı: Hak Sahipliğini İspat Edilmesi Gereken Belge

Veraset ilamı (mirasçılık belgesi), bir kişinin ölümünden sonra terekesinde bulunan mal varlıkları üzerinde hak sahibi olan mirasçıların hak sahipliğini ispat etmelerine yarayan bir belgedir. Bu belge, tenkis davası ya da izale-i şüyu davaları gibi hukuki süreçlerde gereklidir.

Öncelikle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, veraset ilamı (mirasçılık belgesi) yalnızca sulh hukuk mahkemesinde verilirdi. Ancak, 6217 sayılı Kanun’un 19/f.1 maddesi ile 2011 yılında noterliklere de veraset ilamı (mirasçılık belgesi) verme yetkisi verildi.

Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) almak isteyenler, noterliğe gitmeli ve veraset ilamı isteme işlemini gerçekleştirmelidir. Bu belge, mirasçıların hak sahipliğini ispat etmelerine yardımcı olacak ve hukuki süreçlerde gerekli olan belgelere ulaşmalarına olanak tanıyacaktır.

Veraset İlamı: Yasal Mirasçıların Tanımlanması

Veraset ilamı, yasal mirasçıların kimliklerinin ve miras paylarının belirlendiği bir belgedir. Bu belge, bir kişinin ölümünden sonra mirasın hangi kişi ya da kişilere ait olduğunu ve bu kişilerin yasal miras paylarını gösterir.

Veraset ilamı, miras intikal işlemlerinin yapılması için gereklidir. Olmadan mirasın dağıtımı yapılamaz.

Veraset ilamı, yasal mirasçıların hukuki durumunu belirlemek ve tereke üzerindeki haklarını tanımlamak amacıyla düzenlenir. Bu sayede, mirasçılar tereke üzerinde zilyetliğini sağlamak veya tasarruf etmek gibi haklara sahip olabilir.

Veraset ilamı, sulh hukuk mahkemesi veya noter tarafından verilir ve bu belge, miras hukukunda yasal bir belgedir.

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) almak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

Başvuru: Veraset ilamı almak isteyen kişi, sulh hukuk mahkemeleri veya noterliklere başvuru yapmalıdır. Başvuru yapacak kişi, mirasçılar arasından bir kişi olmalıdır.

Gerekli Belgeler: Başvuru yapılırken, ölen kişinin nüfus cüzdanı, vasiyetnamesi (eğer varsa), ölen kişinin mal varlıkları hakkında bilgi ve belgeler gibi gerekli belgeler sunulmalıdır.

İnceleme ve Değerlendirme: Başvuru yapıldıktan sonra, hâkim veya noter, mirasçılar hakkında bilgi ve belgeleri inceleyerek, veraset ilamı (mirasçılık belgesi) düzenler.

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Alımı: Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) düzenlendikten sonra, mirasçılar tarafından alınabilir.

Bu adımları takip ederek, veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alınabilir. Veraset ilamı, ölen kişinin mal varlıklarının doğru bir şekilde dağıtılması için gerekli bir belgedir. Veraset ilamı alma süreci ile ilgili olarak herhangi bir sorun yaşanması halinde, hukuki destek sunan bir avukatın danışmanlığı yararlı olabilir.

Veraset İlamı İçin İstenen Evraklar

Mirasçılık Belgesi
Mirasçılık Belgesi

Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) talebi için gerekli belgeler, mahkeme tarafından ya da noter tarafından istenebilir. Aşağıdaki belgeler veraset ilamı talebi için gerekmektedir:

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Veraset ilamı talebi yapan kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi.
  • Nüfus Kayıt Örneği: Ölen kişinin nüfus kayıt örneği.
  • Ölüm Belgesi: Ölen kişinin ölüm belgesi.
  • Taleb İçeren Dilekçe: Veraset ilamı talebi içeren dilekçe.

Eğer ölüm belgesi yurt dışından alınmışsa, söz konusu belge yeminli tercümanlar tarafından Türkçe’ye çevrilmeli ve Apostil şerhi alınmalıdır.

Bu belgeler, veraset ilamı talebi için tam ve eksiksiz olarak sunulmalıdır, çünkü veraset ilamı talebi için gerekli olan belgeler, veraset ilamının doğru ve hızlı bir şekilde verilmesi için önemlidir.

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nereden Alınır?

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi), iki şekilde alınabilir:

Noterden Veraset İlamı Talebi

Mirasçı, gerekli belgeleri noterliğe sunarak noterden veraset ilamı talep edebilir. Ancak, Noterlik Kanunu bazı hallerde noterin veraset ilamı verme yetkisini sınırlandırabilir. Bu durumlarda, mirasçı sulh hukuk mahkemesine başvurmak zorundadır.

Sulh Hukuk Mahkemesinden Veraset İlamı Talebi

Veraset ilamı için sulh hukuk mahkemesinde dava açabilirsiniz. Yetkili mahkeme, murisin son yerleşim yeri mahkemesi ya da mirasçıların her birinin yerleşim yeri mahkemesidir. Başvuruda, veraset ilamı isteyen bir dilekçe yazılması ve dilekçe ekine nüfus kayıt örneği eklenmesi gerekmektedir.

Bu iki yol arasından en uygun olanı seçerek veraset ilamınızı alabilirsiniz. Avukatınız size bu konuda yardımcı olabilir ve süreç hakkında daha detaylı bilgi verebilir.

Ölümden Kaç Gün Sonra Veraset İlamı Alınabilir?

Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) talep etmek için herhangi bir süre öngörülmez. Murisin ölümünün ardından veraset ilamının her zaman alınması mümkündür. Dolayısıyla ölümden sonra veraset ilamı süresi sınırı yoktur.

Ancak, ölümün ardından mirasın intikali sebebiyle karşılıksız malvarlığı değeri edinen mirasçılar bakımından veraset ve intikal vergisi doğar. Söz konusu verginin ödenmesi için ölümden itibaren 1 aylık bir süre vardır. Aksi takdirde mirasçılar aleyhine vergi cezaları doğar.

Bu nedenle, ölüm tarihinden itibaren 1 ay içinde veraset ilamının çıkarılması ve veraset ve intikal vergisinin ödenmesi gerekir.

Veraset İlamı Ne İşe Yarar?

veraset ilamı intikal avukatı
veraset ilamı intikal avukatı

Veraset İlamı, miras hukukundaki hak sahiplerinin hukuki durumlarının tespit edilmesini sağlayan belgedir. Ölen kişinin (muris) ölümü sonucu oluşan miras üzerindeki hak sahibi olan mirasçıların durumları, veraset ilamı aracılığıyla belirlenir.

Veraset ilamı zorunlu olmasa da, birçok resmi prosedürün yerine getirilmesi için mirasçılık sıfatının ispatı gerekir ve bu ispat veraset ilamının ibrazı ile mümkündür. Veraset ilamı aynı zamanda mirasçıların tereke üzerindeki zilyetliğini tesis etmelerine ve tasarruf yapmalarına olanak tanır.

Veraset ilamı ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerde, veraset intikal vergisinde, şirketlerde murisin paylarının mirasçılar arasındaki intikalinde, murisin taraf olduğu sözleşmelerin karşı tarafı açısından hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinde, taraf ehliyet ve sıfatlarının belirlenmesinde davalarda gerekli olabilir.

Sonuç olarak, veraset ilamı miras hukukunda hak sahiplerinin hukuki durumlarının tespit edilmesi için gerekli olan belgedir ve birçok resmi prosedürün yerine getirilmesinde aranır.

Veraset İlamının İçeriği Nedir?

Veraset İlamı, bir kişinin ölümünden sonra mirasın paylaşımına yönelik olarak düzenlenen bir belgedir. İlamın geçerli bir şekilde düzenlenmesi için belgede bulunması gereken bazı bilgiler vardır. Bu bilgiler şunlardır:

Murisin kimliği: İlamda mirasın sahibi olan kişinin tam adı, doğum tarihi veya doğum yeri gibi bilgileri bulunmalıdır.

Murisin ölüm tarihi: İlamda mirasın sahibinin ölüm tarihi açıkça belirtilmelidir.

Mirasçıların kimliği: İlamda mirasın paylaşımına katılacak tüm mirasçıların adı, doğum tarihi veya doğum yeri gibi bilgileri bulunmalıdır.

Mirasçıların miras payları: İlamda mirasçıların hangi oranlarda mirasın sahibi olduğu belirtilmelidir.

Art mirasçı tasarrufu: Eğer art mirasçı tasarrufu bulunuyorsa, bu tasarruf ile ilgili olarak ön mirasçının kimliği de belirtilmelidir.

Belgenin geçersizliği: İlamda belgenin her zaman geçersizliğinin ileri sürülebileceği açıkça belirtilmelidir.

İlamın dava hakkı: İlamda mirasçı atama sürecinde, ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkının saklı olduğu açıkça belirtilmelidir.

Mirasçı atama tasarrufu: İlamda mirasçı atama tasarrufunun açılıp açılmadığı, açılmışsa hangi sulh mahkemesinde açıldığı belirtilmelidir.

Mirasçı atama tasarrufunun bildirimi: İlamda mirasçı atama tasarrufunun mirasçılara bildirilip bildirilmediği, bildirilmişse itiraz edilip edilmediği, itiraz edilmişse tarihi, 1 yıllık hak düşürücü süre içinde iptal, tenkis, miras sebebiyle istihkak davasının açılıp açılmadığı açıkça belirtilmelidir.

Mirastan feragat ya da mirastan çıkarılma: Eğer mirastan feragat ya da mirastan çıkarılma söz konusu ise, bu durumla ilgili olarak ölüme bağlı tasarruf şekli ve maddi anlamda içeriği belirtilmelidir. Ayrıca reddin hangi mahkemede yapıldığı da belirtilmelidir.

Mirastan yoksunluk: İlamda mirastan yoksunluk olgusunun varlığının tespiti de belirtilmelidir.

Bu bilgiler veraset ilamının geçerli ve hukuka uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlar. Mirasın paylaşımı sırasında herhangi bir sorunun çıkmaması için veraset ilamının düzenlenmesi önemlidir.

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Talep Etmenin Şartları Nelerdir?

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) talebinin kabul edilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gereklidir:

Muris’in ölümü ya da gaiplik kararı verilmiş olması: Veraset ilamı talepleri sadece ölen ya da gaiplik kararı verilen murisler için yapılabilir.

Talep etmeye yetkili kişilerin başvurusu: Veraset ilamı talebi, hak sahibi olarak belirlenmiş olan kişiler tarafından yetkili makamlara yapılmalıdır.

Mirasçıların tamamının bilinmesi: Veraset ilamı talebinin kabul edilmesi için, mirasçıların tamamının bilinmiş olması gerekir.

Vasiyetname ya da miras sözleşmesine 1 ay içinde itiraz edilmemiş olması: Veraset ilamı talebinin kabul edilmesi için, vasiyetname veya miras sözleşmesine 1 ay içinde itiraz edilmemiş olması şartı aranır.

Bu şartların yerine getirilmesi halinde, veraset ilamı (mirasçılık belgesi) talebi kabul edilir ve murisin mal varlığı hakkındaki bilgi verilir. Başvurunun reddedilmesi durumunda ise, yetkili makamlar tarafından verilen nedenlere göre gerekli adımlar atılmalıdır.

Kimler Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Talep Edebilir?

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) talep hakkı, kanun tarafından tanımlanmış yasal mirasçılar ve mirasçı olarak atanmış kişiler tarafından kullanılabilir. Yasal mirasçılar, kanunun belirlediği ve sayısı sınırlı olan kişilerdir, atanmış mirasçılar ise vasiyetname veya miras anlaşması ile muris tarafından belirlenen kişilerdir. Yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar, veraset belgesi düzenlenmesi için sulh mahkemeleri veya noterlere başvurma hakkına sahiptir.

Ancak, ölüme bağlı tasarrufla atanmış mirasçıların veraset ilamı talep etme yetkisi, bu tasarruflara itiraz edilmemiş olması durumunda geçerlidir. İcra takibi bulunan veya icra müdürlüğü tarafından yetkilendirilen muris alacaklıları da İİK m. 94 hükmü gereği veraset ilamı talep etme yetkisine sahiptir.

Vasiyeti yerine getirme görevlisi, tereke yöneticisi ve tereke tasfiye memuru, kendi görevlerini yerine getirmek için genellikle veraset ilamına ihtiyaç duymazlar. Ancak, tasarruf yetkilerini ispat etme yükümlülüğü altında olduğundan, mirasçılar adına veraset ilamı talep etme yetkilerine sahiptir.

Kimler Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Talep Edemez?

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) talep etme hakkı bulunmayan kişiler şunlardır:

Boşanmış eş
Mirastan feragat eden
Mirası reddeden
Ölüme bağlı tasarruflarda açıkça mirastan çıkarılan
Mirasın geçmesinden önce başvuran art mirasçı ya da yedek mirasçı
Mirastan yoksun olan
Yüklemeden yararlanan
Terekeyle ilgisi olmayan 3. kişiler
Bu kişilerin genellikle veraset ilamı talep etme hakkı bulunmaz, ancak istisnai durumlar da dahil olmak üzere mirası reddeden, mirastan yoksun olan, mirastan çıkarılan ya da mirastan feragat eden mirasçılar veraset ilamı talep edebilir. Veraset ilamı tenkis davasında da talep edilebilir.

Veraset İlamı talebi üzerine düzenlendiğinde, bu kişilerin hukuki durumlarının terekenin bölüştürülmesi sırasında dikkate alınacağı belirtilir.

Ayrıca, muris ile mevcut nüfus kayıtlarına göre hısımlık ilişkisi bulunmayan kişilere veraset ilamı verilmesi mümkün değildir. Bu durumda, nüfus kayıtları düzeltilmedikçe veraset ilamı verilmez.

Veraset İlamı İle İntikal Nasıl Yapılır?

Mal varlığının mirasçılara intikal etmesi için gerekli olan adımların yer aldığı bir veraset ilamı bulunması gerekir. Bu veraset ilamı, mirasçıların hak sahipliğini tespit etmeleri ve mal varlığının intikal etmesi sürecini başlatmaları için gereklidir.

İntikal süreci, murisin ölümü sonrası yapılması gereken birtakım prosedürleri içermektedir. Bunlar arasında murisin ölüm belgesi ve veraset ilamının hazırlanması, noter tarafından onaylanması, tapu siciline işlenmesi gibi işlemler bulunmaktadır.

Bu prosedürlerin yerine getirilmesi, mirasçılar tarafından ya da veraset ilamı intikal avukatı tarafından gerçekleştirilebilir. Avukat, mirasçılar için zorunlu olan bu işlemleri en doğru ve hızlı şekilde yerine getirmekle yükümlüdür ve mirasçıların haklarını koruyacak şekilde adımlar atmasına yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, veraset ilamı intikal süreci, mirasçıların mal varlığının intikal etmesi sürecini hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olacaktır. Bu süreçte, veraset ilamı intikal avukatının desteği de büyük önem taşımaktadır.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Reddi Miras

İzale-i Şuyu