Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Reddi Miras

Reddi Miras Reddi Miras, mirasçı tarafından kabul edilmemesi anlamına gelir ve bu durumda mirasçı, mirastan feragat etmiş sayılır. Mirasın reddi, hem hayatta olan hem de...

İzale-i Şuyu

Veraset İlamı

Yasal Mirasçılar

Vasiyetname

Vasiyetname

Vasiyetname, kişinin hayatı sonunda bıraktığı malvarlığının nasıl dağıtılacağını önceden belirlemeyi amaçlayan bir tasarruf işlemidir. Bu işlem, kişinin ölümünden sonra kalan malvarlığına ne olacağını belirlemesini ve bu malvarlığın istediği şekilde paylaştırılmasını sağlar. Vasiyetname, kişinin öldükten sonra açılacak olan belgesi doğrultusunda terekesinin paylaştırılmasını belirler ve bu sayede malvarlığın düzgün bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

Vasiyetname Nedir?

Vasiyetname, bir kişinin ölümünden sonra yapmasını arzu ettiği şeyleri belirleyen yazılı veya sözlü bir belgedir. Bu belge, kişinin terekesi üzerinde ölümünden sonra sonuç doğuracak şekilde işlem yapmasını sağlar.

Vasiyetname, tek taraflı bir hukuki işlemdir ve kişinin irade beyanının karşı tarafa ulaşması veya karşı tarafın kabul etmesine gerek yoktur. Bununla beraber, vasiyetname ölümden önce mirasçılara bildirilmesi veya açıklanması gerekmez ve muris ölünceye kadar düzenlediği vasiyetnameyi istediği gibi değiştirebilir.

Vasiyetname, ölümünden sonra mirasın doğru bir şekilde paylaşılmasını ve dağıtılmasını sağlamak için önemli bir belgedir. Bu nedenle, vasiyetname hazırlamak isteyen kişilerin bu konuda bir hukuk avukatından destek almaları önerilir.

Vasiyetname ile Yapılabilecek İşlemler ve Haklar:

 • Mirasçılar belirlenebilir
 • Özel bir malın bırakılması sağlanabilir
 • Tasarruf yapma hakkı tanımlanabilir
 • Vakıf oluşturulabilir
 • Mirasın paylaşımına (taksimine) ilişkin kurallar belirlenebilir
 • Vasiyetin yerine getirilmesi sürecinde görevli tayin edilebilir
 • Evlilik dışında doğan çocuklar tanınabilir
 • Belirli mallar veya mirasçılar için yüklemeler ve koşullar konabilir
 • Yedek mirasçılar belirlenebilir veya atanabilir
 • Belirli bir mirasçının mirasçılıktan çıkarılması sağlanabilir.

Vasiyetname tarafından yasal olarak yapılamayan işlemler

 • Yasal mirasçıların saklı paylarını ihlal eden vasiyetnameler: Yasal olarak belirlenmiş saklı paylar, vasiyetname ile ihlal edilemez. Bu tür vasiyetnameler yasal olarak geçersizdir.
 • Ahlaka ve hukuka aykırı vasiyetnameler: Vasiyetname, ahlaki ve hukuki değerlere aykırı şeyleri belirleyemez. Bu tür vasiyetnameler yasal olarak geçersizdir.
 • Mirastan mahrum etme vasiyetnameleri: Vasiyetname ile bir kişinin mirastan tamamen mahrum bırakılması mümkün değildir. Yasal olarak belirlenen saklı paylar dışında, bir kişinin mirastan tamamen mahrum bırakılması yasal olarak yasaktır.

Vasiyetname Şartları Nelerdir?

Vasiyetname, 15 yaşını doldurmuş, ayırt etme gücüne sahip bir kişinin kendisi için belirleyeceği miras paylarının dağıtımını ve mirasın nasıl yönetileceğini belirleyen bir belgedir. Vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için hem içeriğine yönelik, hem şekli bakımdan, hem de usul şartlarına uyması gerekmektedir. Ayrıca saklı paylı mirasçıların haklarının ihlal edilmemesi de vasiyetname hazırlarken dikkate alınması gereken önemli bir husustur. Her vasiyetname şekline göre de farklı şartlar aranabilir ve bu şartların yerine getirilmemesi halinde vasiyetname geçersiz sayılabilir.

Vasiyet İşlemi Nasıl Yapılır?

Ana hatları ile vasiyet işleminin yapılması için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

Vasiyetname Metni Hazırlanması: Vasiyetname metni, vasiyet edilmek istenen varlıkların listesi, vasiyet edilen varlıkların hangi mirasçıya verileceği gibi bilgileri içermelidir.

Vasiyetname Şeklinin Belirlenmesi: Vasiyetname, resmi şekilde, el yazısı ile veya sözlü olarak yapılabilir.

Vasiyetname’nin İmzalanması: Vasiyetname, mirasbırakan tarafından imzalanmalıdır. Eğer resmi şekilde yapılıyorsa, noter tarafından onaylanması gerekir.

Vasiyetname’nin Saklanması: Vasiyetname, güvenli bir yerde saklanmalıdır.

Vasiyetname’nin Uygulanması: Vasiyetname, mirasbırakanın hayatta olmaması durumunda uygulanır ve mirasçılar vasiyetnameye uygun olarak varlıkları alırlar.

Bu adımlar vasiyet işlemini yapmak için genel bir rehberdir ve her durumda yapılması gereken adımlar farklılık gösterebilir. Bu nedenle, vasiyet işlemi ile ilgili olarak uzman bir avukat veya noterden danışmanlık alınması önerilir.

Resmi Vasiyetname

Resmi vasiyetname yapmak isteyen kişi noter veya sulh hukuk mahkemesi hakimi tarafından yapılabilir. Ayrıca, yetki verilmiş avukatlar veya vekaleten yetkilendirilmiş kişiler de resmi vasiyetname düzenleyebilir. Bununla birlikte, resmi vasiyetname her zaman iki tanık tarafından onaylanması gerektiği unutulmamalıdır.

Alternatif olarak, resmi vasiyetname için şu seçenekler de sunulabilir:

Noterlik vasiyetname: Noter tarafından yapılan vasiyetnameler, resmi vasiyetnamelerden daha hızlı ve kolay bir alternatiftir.

Adli vasiyetname: Adli vasiyetname, bir hakim tarafından düzenlenir ve yasal geçerlilik açısından resmi vasiyetnamelerden aynıdır.

Özel vasiyetname: Vasiyetçi tarafından yazılı olarak düzenlenen ve imzalanan vasiyetnameler, resmi vasiyetnamelerden daha esnek ve kolay bir alternatiftir. Ancak, bu tür vasiyetnameler yasal geçerlilik açısından resmi vasiyetnamelerden daha düşüktür.

Online vasiyetname: Günümüz teknolojisi sayesinde, internet üzerinden yapılan vasiyetnameler de geçerli olabilir. Ancak, bu tür vasiyetnamelerin yasal geçerlilik açısından resmi vasiyetnamelerden daha düşük olduğu unutulmamalıdır.

Resmi Vasiyetname İşlemi Nasıl Yapılır?

Vasiyetname işlemi şu şekilde yapılabilir:

 1. Mirasbırakan, vasiyetnamenin hazırlanması için bir resmi memura başvurur.
 2. Memur, vasiyetnameyi mirasbırakanın arzularına göre yazar veya yazdırır.
 3. Vasiyetname, mirasbırakan tarafından okunup incelenir ve eğer memnuniyetle kabul edilirse imzalanır.
 4. Memur, vasiyetnameyi tarihleyerek kendisi de imzalar.
 5. Vasiyetname, mirasbırakan tarafından tanıkların da görüşlerine sunulabilir ve onların da beyanları yazılı olarak vasiyetnamede yer alabilir.
 6. Vasiyetname, yasal olarak geçerli olması için noter veya yasal bir makam tarafından onaylanması gerekir.

Tanık veya vasiyetname memuru olarak yer alması mümkün olmayan kişiler:

 1. Eğitimsiz ve fiil ehliyeti bulunmayanlar
 2. Kamu hizmetinden yasaklanmış olanlar
 3. Mirasbırakanın eşi, hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri.

Ayrıca, vasiyetname içeriğinde mirasbırakanın eşi, hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri lehine yapılacak kazandırmalar, yasal olarak geçerli değildir.

Resmi Vasiyetname Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Vasiyetname düzenlenirken dikkat edilmesi gereken alternatif yollar:

Vasiyetnameyi Noterli Vasiyetname olarak düzenlemek: Noter vasiyetnameyi düzenler ve imzalar. Mirasbırakan da vasiyetnameyi okur ve imzalar. Bu şekilde vasiyetname geçerli hale gelir.

Avukat Yardımıyla Vasiyetname Düzenlemek: Avukat vasiyetnamenin düzenlenmesinde yardımcı olur ve mirasbırakanın isteklerini yazıya döker. Avukat, mirasbırakan ve tanıklar vasiyetnameyi imzalar.

E-Vasiyetname: Günümüz teknolojisi ile birlikte elektronik ortamda da vasiyetname düzenlenmesi mümkündür. Elektronik ortamda düzenlenen vasiyetnamenin geçerliliği yasalar tarafından tanınmaktadır.

Vasiyetname Sözleşmesi: Vasiyetname sözleşmesi mirasbırakan ve vasiyet alacaklılar arasında yapılan bir anlaşmadır. Bu sözleşme noterli olarak veya avukat yardımıyla yapılabilir.

Bu alternatif yollar vasiyetname düzenleme sürecini kolaylaştırabilir ve mirasbırakanın isteklerinin daha kolay yerine getirilmesini sağlar. Her zaman en iyi seçeneği belirlemek için avukat veya noter danışmanlığı alınması tavsiye edilir.

El Yazılı Vasiyetname

Turk Medeni Kanunun (TMK) 538. maddesi kapsamında düzenlenen el yazılı vasiyetnameler, mirasbırakanın açık veya kapalı olarak hakime, notere veya yetkili memura teslim edilebileceği hükme bağlanmıştır. Bu vasiyetnamelerin yapılması sırasında, mirasbırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca, vasiyetnamenin yapıldığı tarih de belirtilmelidir.

Bu hükümlerin dikkate alınarak, el yazılı vasiyetnamenin geçerli bir şekilde yapılması için gerekli adımların titizlikle atılması önerilir. Eğer siz de bu konuda yardıma ihtiyacınız varsa, size en iyi şekilde hizmet vermeyi amaç edinmekteyiz.

El Yazılı Vasiyetname İşlemi Nasıl Yapılır?

El Yazılı Vasiyetname İşlemi:

El yazılı vasiyetname, adından da anlaşılacağı gibi, tamamıyla mirasbırakanın el yazısı ile yazılmış bir vasiyetnamedir. Bu tür bir vasiyetname, makine kullanılarak hazırlanan bir vasiyetname olarak geçerli değildir, çünkü el yazısı vasiyetnamenin murisin tarafından yazıldığının doğrulanması için önemlidir.

El yazılı vasiyetnamede, vasiyetnamenin tamamı murisin el yazısı ile yazılması gerekir. Ancak yazının hangi materyal üzerinde yer alması gerektiği konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur; vasiyetname deri parçası, tahta, kartvizit, sandık kapağı, renkli kağıt vb. materyaller üzerinde yazılabilir.

Vasiyetnamenin tarih de dahil olmak üzere tamamı murisin el yazısı ile yazılması gerekir. Mirasbırakanın tarih olarak gün, ay ve yılı da belirtmelidir. Tarih, murisin vasiyetnameyi hazırladığı zamanın akıl sağlığını değerlendirmede önemli bir rol oynar. Eğer birden fazla vasiyetname mevcutsa, hangisinin hangi tarihte yazıldığının belirlenmesi için de tarih önemlidir.

Vasiyetname, murisin imzası ile tamamlanmalıdır. Parmak izi, mühür gibi alternatif imzalar geçerli değildir.

El yazılı vasiyetnamenin notere, sulh hakimine veya yetkili memura bırakılması isteğe bağlıdır ve geçerlilik için bir şart değildir. Muris, vasiyetnamenin muhafazası için dilediği yeri seçebilir.

El yazılı vasiyetname, masrafsız, kolay yapılabilen ve gizlilik unsurlarından dolayı tercih edilen bir vasiyetname türüdür. Ancak, el yazılı vasiyetnamenin sulh hakimine veya yetkili memura bırakılmaması nedeniyle yok olma riski de mevcuttur.

Sözlü Vasiyetname

65 yaş üstü vasiyetname
65 yaş üstü vasiyetname

Size Türk Medeni Kanunu (TMK) madde 539-541 hükümleri çerçevesinde sözlü vasiyetname hakkında bilgi vermek istiyoruz.

TMK’ya göre, vasiyetname yapmak isteyen bir kişi resmi vasiyetname veya el yazılı vasiyetname şeklinde düzenleme yapabilir. Ancak bazı olağanüstü durumlar sebebiyle bu yolları kullanamayacak olması durumunda sözlü vasiyetname yapma imkanı bulunmaktadır. Olağanüstü durumlar arasında yakın ölüm tehlikesi, savaş, hastalık, ulaşımın kesilmesi gibi durumlar yer almaktadır.

Sözlü vasiyetname yapmak isteyen bir kişinin olağanüstü durumun bulunması ve bu durumun resmi vasiyetname veya el yazılı vasiyetname düzenleme imkanının kalmayacağı şartının gerçekleşmesi gerekmektedir.

Ayrıca, sözlü vasiyetname düzenlenirken murisin belirlemiş olduğu şartlara uymak gerekmektedir.

Eğer vasiyetname yapmak isteyen bir kişi olağanüstü durumlar sebebiyle resmi vasiyetname veya el yazılı vasiyetname düzenleyemezse, sözlü vasiyet yoluna başvurması mümkündür.

Herhangi bir sorunuz veya konuda daha detaylı bilgi almak isteyen bir durumunuz bulunuyorsa, lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Sözlü Vasiyetname İşlemi Nasıl Yapılır?

Sözlü Vasiyetname İşlemi:

Mirasbırakan, son arzularını iki güvenilir tanık tarafından kaydedilmesi amacıyla bir sözlü vasiyetname yapabilir. Bu işlem için, mirasbırakan tanıklardan birine, son arzularını yer ve tarih olarak belirterek yazmasını ve imzalamasını isteyebilir. Diğer tanık da aynı belgeyi imzalayabilir.

Yazılan vasiyetname belgesi, tanıklar tarafından bir sulh veya asliye mahkemesine sunulmalıdır. Tanıklar, mahkemeye mirasbırakanın vasiyetname yapma yetkisi olduğunu ve son isteklerini kendilerine anlattığını beyan etmelidir.

Bu işlem, mirasbırakanın son arzularının resmileştirilmesi ve uygulanması amacıyla yapılır ve vasiyetname belgesinin geçerliliği için gerekli tüm adımların yerine getirilmesi gerekir. Ayrıca, bu işlem için bir avukatın danışmanlığı da tavsiye edilir.”

Sözlü Vasiyetname Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 1. Sözlü vasiyetname düzenleyecek olan kişinin son arzularını aynı anda iki tanık tarafından dinlenmelidir.
 2. Resmi vasiyetname düzenlenmesinde geçerli olan tanık yasağı sözlü vasiyetname yolundaki tanıklarda da geçerlidir. Tanıklar okur yazar olma şartının dışında diğer tanık kriterlerine uymalıdır.
 3. Sözlü vasiyetname ile ilgili belge sulh veya asliye hukuk mahkemesine vakit geçirilmeden verilmelidir. Yargıtay, 6 gün içinde yapılan başvuruları kabul etmiş, ancak 20 gün sonra yapılan başvuruların “derhal başvuru” şartını karşılamayacağına karar vermiştir.
 4. Derhal teslim şartının 3 istisnası bulunmaktadır: a) Muris askerlik hizmetindeyse, teğmen veya daha yüksek rütbeli bir subay hakim yerine geçer. b) Muris ülke sınırları dışında bulunan bir ulaşım aracında ise, o aracın sorumlu yöneticisi hakim yerine geçer. c) Muris sağlık kurumlarında tedavi edilmekte ise, sağlık kurumunun en yetkili yöneticisi hakim yerine geçer.
 5. Tanıklar murisin son arzularını yazmak yerine yetkili makama da başvurabilirler. Tanıklar, murisin vasiyetname düzenlemeye ehil olduğunu ve ayrıca murisin son arzularını olağanüstü durum içinde kendilerine anlattığını hakime beyan etmelidir. Hakimin görevi burada sözlü vasiyetnameyi yazıya geçirmektir ve vasiyetname geçerliliği hususunda hakimin takdir yetkisi bulunmamaktadır.

Bu konuda Yargıtay ilamı, sözlü vasiyetname düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususların belirtildiği şekildedir.

Sözlü Vasiyetnamenin Hükümden Düşmesi

Sözlü vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için, murisin resmi veya el yazılı vasiyetname düzenleme imkanının olmaması ve olağanüstü durumların varlığı şarttır. Ancak bu olağanüstü durumlar ortadan kalktığında, sözlü vasiyetname geçersiz hale gelebilir. Örneğin, muris olağanüstü durumlar sebebiyle sözlü vasiyetname düzenlemiş ancak daha sonra bu durumlar ortadan kalkmışsa, sözlü vasiyetname 1 ay içinde geçersiz hale gelir. Bu süre geçtikten sonra, vasiyetnamenin iptali için ayrıca bir dava açmaya gerek yoktur.

Noterde Yapılan Vasiyetname Geçerli Midir?

Vasiyetname, bir kişinin ölümünden sonra mal varlığının dağıtımına ilişkin olarak yapmak istediği açıklamalarını içeren bir belgedir. Vasiyetname, noter tarafından düzenlenerek yapılabilir. Noter, vasiyetname tanzim etme yetkisi kanunla verilmiş bir resmi görevlidir ve bu nedenle noterde yapılan vasiyetnameler geçerlidir. Ancak, vasiyetnamenin geçerli olması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin, vasiyetnamenin yapılması sırasında vasiyetçinin aklının yerinde ve iradesinin kendi isteği ile yapılmış olması gerekir. Ayrıca, vasiyetnamenin yapılması sırasında ikinci bir kişinin zorlaması veya etkilemesi durumunda da geçerli olmayabilir.

Vasiyetname Ölümden Sonra Bozulur Mu?

Vasiyetname, bir kişinin ölmeden önce yapmak istediği son arzularını ve mirasının nasıl dağıtılacağını belirleyen bir belgedir. Kanunlar vasiyetnamelerin geçerlilik şartlarını belirler, ancak tüm vasiyetnameler bu şartlara uymazsa, iptal edilir ve hükümsüz kabul edilmez. Vasiyetname, kişinin hür iradesiyle yapılmış ve şekil şartlarına uygun olması gerekir. Eğer vasiyetname bu şartlara uymazsa, ölümden sonra iptal edilebilir.

Vasiyetname iptal davası açmak için taraf şartına sahip olmak gerekir. Vasiyetname iptal davasını vasiyetin iptalinde menfaati olan mirasçılar, vasiyet alacaklıları veya hazine açabilir.

Bu durumda, vasiyetname iptal davası açmak isteyen kişilerin ilgili kanunları ve vasiyetname şartlarını dikkatli bir şekilde incelemeleri ve uygun bir avukatla çalışmaları tavsiye edilir.

Vasiyetname Nasıl İptal Edilir?

Vasiyetname, bir kişinin hayatta iken veya hayatta olmadan belirli bir varlığın nasıl dağıtılacağını belirleyen bir belgedir. Ancak, bazen vasiyetname iptal edilmesi gerekebilir. İptal için, vasiyetnameyi yapmış olan kişinin sonradan değiştirdiği fikirleri, geçersiz hale gelen şartlar veya şekil açısından geçersizliğe neden olan sebepler gibi birçok faktör bulunabilir. Vasiyetname iptali için bir dava açılması gerekir ve davanın başarısı, vasiyetnameyi yapmış olan kişinin iptal için geçerli bir nedeninin varlığına bağlıdır. Bu nedenle, vasiyetname iptal davası başlatmak isteyen bir kişi, ilgili hukuki sebepleri ve delil materyallerini detaylı olarak incelemeli ve bir avukatın yardımını almalıdır.

Vasiyetnamede Ehliyetin Önemi ve İptal Sebepleri

Vasiyetname, bir kişinin hayatı boyunca biriktirdiği mal ve mülklerinin nasıl dağıtılacağını belirleyen bir belgedir. Ancak, vasiyetname düzenleyebilmek için ehliyet şartına haiz olmak gerekir. Ehliyetsiz bir kişinin hazırladığı vasiyetname geçersiz sayılabilir ve iptal edilmesi için dava açılabilir.

Vasiyetname hazırlayan kişinin ehliyet şartını taşıdığının belirlenmesi için 15 yaşını doldurmuş olması ve ayırt etme gücüne sahip olması gerekir. Eğer bu şartlar yerine getirilmemişse, vasiyetname geçersiz sayılabilir ve iptal edilmesi için dava açılabilir. Dava açılırken taraflar, hazırlayan kişinin ehliyet şartına sahip olup olmadığının belgelerini ibraz etmeli ve mahkeme tarafından talep edilen sağlık kurulu raporu da sunabilirler.

Eğer hazırlayan kişinin ehliyetsiz olduğuna dair herhangi bir rapor yoksa mahkeme vasiyetnamenin iptal davasını reddedebilir. Murisin tasarruf ehliyetine haiz olup olmadığı vasiyetnamenin düzenlendiği tarih itibariyle belirlenir.

Sonuç olarak, vasiyetnamede ehliyet şartına haiz olmak çok önemlidir ve eksikliği vasiyetnamenin geçersiz sayılmasına ve iptal davası açılmasına neden olabilir. Taraflar, hazırlanan vasiyetnamenin geçerliliğini koruyabilmek için bu hususlara dikkat etmelidir.

Vasiyetname İrade Sakatlığı

Vasiyetname, bir kişinin ölümünden sonra bırakacağı mirası ve varlıklarını nasıl dağıtmasını istediğini belirten bir yazıdır. Ancak bazen bir kişinin vasiyetnameyi düzenlerken irade sakatlığı nedeniyle yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama gibi nedenlerden dolayı yanıltılabileceği durumlar mevcuttur.

Eğer bir kişinin vasiyetnamesi irade sakatlıkları nedeniyle düzenlenmişse, yanılma veya aldatma halinde yanıldığını veya aldatıldığını öğrendiği günden itibaren 1 yıl içinde vasiyetnameden dönme hakkına sahiptir. Korkutma veya zorlama durumlarında ise korkutma veya zorlamanın etkisinden kurtulduğu tarihten itibaren 1 yıl içinde vasiyetnameden dönme hakkına sahiptir.

Eğer 1 yıllık süre içinde mirasbırakan vasiyetnameden dönmemişse, artık mirasçıların vasiyetnameyi iptal etme hakkı yoktur. Ancak, mirasbırakan vasiyetnameyi irade sakatlıkları nedeniyle düzenlemiş ve 1 yıllık süre geçmeden ölmüşse, mirasçılar vasiyetnamenin iptalini isteme hakkına sahiptir. İlk olarak veraset ilamını almaları gerekir.

Vasiyetnamede Hukuka ve Ahlaka Aykırılık

Vasiyetname hukuka aykırılığı durumunda iptal için dava açılabilir. Hukuka aykırı olan durumlar arasında velayet hakkı sınırlaması, mirasçıların tereke üzerindeki kullanma haklarının sınırlandığı durumlar bulunmaktadır. Ayrıca, yalnız başkalarını rahatsız eden koşullar içeren ölüme bağlı tasarrufların da iptali mümkündür.

Vasiyetname, mirasçılara ve vasiyet alacaklılarına bırakılan bir ödevdir ve bu ödevler ölüme bağlı tasarruflarla da bağlanabilir. Ancak, hukuka aykırı olan yüklemeler durumunda ölüme bağlı tasarrufun iptali söz konusu olabilir.

En önemlisi, vasiyetname içeriğinin, bağlandığı koşulların ve yüklemelerin ahlaka aykırı olmaması gerekir. Bu tür durumlar halinde vasiyetnamenin iptali için dava açılabilir.

Vasiyetnamenin İptalinde Şekle İlişkin Sebepler

Vasiyetnamelerin geçerliliği için kanun tarafından belirlenen şekil şartları bulunmaktadır. Resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetname veya sözlü vasiyetname olsun, bu şartlara uymaması durumunda vasiyetname iptal için dava açılabilir.

Vasiyetname İptal Davasının Süresi

Davacı, vasiyetnamenin iptal sebeplerinin varlığını ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendikten sonra, vasiyetnamenin açılıp okunmasından itibaren bir yıllık süre içinde iptal davası açma hakkına sahiptir. Bu süre, vasiyetnamenin uygulanmasına ilişkin usullerin yerine getirilmesiyle başlar. İptal davası açma hakkı, iyi niyetli davalılar için on yıllık ve kötü niyetli davalılar için yirmi yıllık bir süre içinde düşebilir.

Vasiyetname, yukarıdaki şartlara uygun olarak yapılmışsa, bozulması mümkün değildir. Bozulmayan vasiyetname, murisin isteklerine uygun olarak uygulanır.

Vasiyetnamenin İptal Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Vasiyetname iptal davasında, yetkili mahkeme mirasbırakanın yerleşim yerine göre belirlenir. Ancak, iptal davası için görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Bu mahkeme, vasiyetname iptal davasının tüm yasal prosedürlerini yerine getirme yetkisine sahiptir.

Vasiyetname Teslimi ve Açılması

Mirasbırakanın ölümünden sonra vasiyetname ele geçtiğinde, bu vasiyetname sulh hukuk mahkemesine teslim edilmelidir. Vasiyetname geçersiz olsa bile, teslim edilmesi zorunludur. Sulh hukuk mahkemesi vasiyetnameyi açmak için bir ay içinde bir açılma tarihi belirler. Bilinen mirasçılara çağrı yapılır ve eğer hiçbir mirasçı gelmezse bile, sulh hukuk mahkemesi vasiyetnameyi açar ve okur. Vasiyetname geçerli olup olmadığına bakılmaksızın açılır ve açılmasına dair bir tutanak düzenlenir. Vasiyetname itiraz edilmezse, tenfizine bakan mahkeme tarafından vasiyetnamenin geçerli olduğu kararı verilir. Eğer vasiyetname itiraz edilirse, miras avukatından yardım alınabilir.

Vasiyetnamenin açılması hak düşürücü süreyi başlatacaktır ve bu nedenle, açılıp açılmadığı konusu iptal davası gündeminde bulunmalıdır.

Vasiyetname Örneği

Vasiyetname Örnekleri
Vasiyetname Örnekleri

El Yazısı Vasiyetname Örneği

Ben Ali, Bu vasiyetname belgesi ile şahsınıza ait olan İstanbul ili, Terkoz İlçesi bulunan 25 Ada, 11 Parsel, 8 Cilt, 6 sayfa numaralı gayrimenkul, adınıza açılmış banka hesaplarındaki varlıklar, adınıza fatura edilmiş veya edilmemiş eşyalar, kişisel eşyalarınızı Ayşe’ye miras bıraktığınızı belirtmektedir.

Ayrıca, şahsınız için yapılacak tüm cenaze ve defin işlemlerinin Türk usul ve esaslarına göre Ayşe tarafından ya da Ayşe’nin görevlendireceği kişi veya kurumlar tarafından yapılmasını vasiyet etmektesiniz.

Tarih Ad-Soyad İmza

Noter Vasiyetname Örneği

Vasiyet Eden : İsim Soyad – (TCK) – Adres

Ben  Adana adresindeki taşınmazın maliki -İsim Soyad-.

Yukarıda adresi belirtilen taşınmazım ile bugün kadar elde ettiğim tüm hak, gelir, para, taşınmaz, taşınır, değerli eşya, mücevher ve tüm malvarlığımın, vefat etmem halinde, oğlum Hakan’a intikalini vasiyet ederim.

Ayrıca merhum kızım ve merhum karımın ölümünden doğan her türlü tazminat ve diğer gelirlerin tamamının da, vefatım halinde, oğlum Kaan’a intikalini vasiyet ederim.

Ancak tekrar evlendikten sonra bir ev daha alacak olursam, sadece alacağım ilk evle sınırlı olmak üzere, evli iken vefatım halinde, ileride alınması mevzubahis olan taşınmazın, o tarihte hayatta kalan eşimin ömrü boyunca bedelsiz olarak tasarrufunu vasiyet ederim. Alınması mevzubahis evin mülkiyetinin tamamını oğlum Hasan’a intikalini vasiyet ederim.

Daha sonra gerçekleştireceğim evlilik ya da evlilikler dönemi içerisinde edineceğim diğer gelirler, mallar ve haklar hakkında yasal miras ve mal rejimlerinin uygulanmasını vasiyet ederim. 11.01.2023

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Reddi Miras

İzale-i Şuyu

Veraset İlamı