Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Reddi Miras

Reddi Miras Reddi Miras, mirasçı tarafından kabul edilmemesi anlamına gelir ve bu durumda mirasçı, mirastan feragat etmiş sayılır. Mirasın reddi, hem hayatta olan hem de...

İzale-i Şuyu

Veraset İlamı

Yasal Mirasçılar

Ana SayfaMakalelerMiras Avukatı

Miras Avukatı

Miras Avukatı 2023

Miras avukatı, miras hukukuna ilişkin tüm dava ve çekişmesiz yargı işlerinde profesyonel ve etkin hukuki danışmanlık hizmeti sunan uzman bir avukattır. Bu alandaki mevzuata, içtihat ve uygulamalara vakıf olan miras avukatları, miras hukukuna dair kapsamlı ve stratejik avukatlık hizmetleri sağlarlar.

miras avukati
miras avukati

Miras hukuku avukatları, şu başlıca miras hukuku davalarında tecrübe ve bilgi birikimine sahiptir:

Miras Hukuku Avukatı İstanbul

 • Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Talepleri
 • İzale-i Şüyu Davaları (Mülkiyetin Ortaklığının Giderilmesi)
 • Tenkis Davaları (Miras Hakkının İhlali)
 • Terekenin Tespiti ve İlamı Davaları
 • Muris Muvazaası İddiaları (Malın Mirastan Kaçırılması)
 • Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisi ve İptali
 • Mirasta Denkleştirme (İade) ve Eşitlenme İşlemleri
 • Mirasta İstihkak (Hak Ediş) Talepleri ve İtirazlar
 • Ölüme Bağlı Tasarrufların İptal Davaları
 • Vasiyetnamenin İcrası ve Yerine Getirilmesi
 • Mirasın Reddi ve İadesi İşlemleri
 • Mirastan Yoksunluk ve Çıkarma Davaları
 • Mirasın Paylaşılması ve Taksim İşlemleri
 • Miras Payının Temliki ve Devri

Miras hukuku avukatları, yukarıda belirtilen konuların yanı sıra, daha teknik ve karmaşık miras hukuku meselelerine de etkili çözümler sunarak, müvekkillerinin haklarını korumaya ve miras hukukundan kaynaklanan anlaşmazlıkları çözmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirirler.

Mirasa İlişkin Uzman Avukatlık Hizmetleri

miras avukati istanbul
miras avukati istanbul

 

Türk Medeni Kanunu’nun 495-682. maddeleri arasında düzenlenen miras hukuku, kişinin ölümü sonrasında geride bıraktığı malvarlığının mirasçılara geçişini ve bu mirasın paylaşımını ele alır. Bu bağlamda ortaya çıkan anlaşmazlıklar “miras davası” olarak adlandırılır.

Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı avukatların çalışma alanlarına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamakla birlikte, hukukun geniş ve karmaşık yapısı nedeniyle avukatların belirli alanlarda uzmanlaşması yaygındır. Bu uzmanlaşma, avukatların verdiği hizmetin kalitesini ve etkinliğini artırmalarını sağlar.

Miras hukukuna dair profesyonel ve etkin avukatlık hizmetleri sunan miras hukuku avukatları, bu alanda meydana gelen dava ve çekişmesiz yargı işlerine, miras hukukuna ilişkin sözleşmelere ve ölüme bağlı tasarruflara yönelik detaylı bilgi ve deneyime sahip uzmanlardır.

Miras hukuku avukatları, alanlarında derin teknik bilgi ve stratejik yaklaşımlar sergileyerek, miras hukukundan kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümü ve müvekkillerinin haklarının korunması noktasında başarılı ve etkileyici hizmetler sunarlar. Bu sayede, miras hukukuyla ilgili karmaşık meselelerde müvekkillerinin çıkarlarını en üst düzeyde koruyarak, miras hukuku uyuşmazlıklarının hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesine katkıda bulunurlar.

Miras Avukatının Kritik Rolü ve Görevleri

istanbul miras avukatlari
istanbul miras avukatlari

Miras avukatı, müvekkillerinin menfaatlerini korumak amacıyla miras hukukuna ilişkin her türlü anlaşmazlıkta uzman hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunarlar. İstanbul miras avukatları, somut uyuşmazlıkların doğru analizi ile risk tespiti yaparak müvekkillerinin hak kaybına uğramasını önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirirler.

Miras hukuku davalarının yönetimi sürecinde, miras avukatları müvekkillerinin hukuki statüsünü doğru bir şekilde belirleyerek menfaatlerini göz önünde bulundurur ve hak kaybını engellemeye yönelik stratejiler geliştirirler.

Miras hukuku avukatlarının görevleri arasında, hukuki danışmanlık hizmeti sunmak da bulunmaktadır.

Müvekkilin sadece danışmanlık talep ettiği durumlarda, miras avukatı şu adımları izler:

 • Müvekkilin sorununu doğru bir şekilde analiz ederek somut uyuşmazlığı hukuki temellere oturtma.
 • Müvekkilin sahip olduğu hakları ve olası riskleri belirleme.
 • Hukuki görüş ve tavsiyeler sunma.

Miras hukuku avukatları, alanlarındaki derin teknik bilgi ve stratejik yaklaşımlarla, miras hukukundan kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümünde ve müvekkillerinin haklarının korunmasında başarılı ve etkileyici hizmetler sunarlar. Bu sayede, miras hukukuyla ilgili karmaşık meselelerde müvekkillerinin çıkarlarını en üst düzeyde koruyarak, miras hukuku uyuşmazlıklarının hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesine katkıda bulunurlar.

Miras Hukuku Avukatının Önemi ve Gerekli Olan Hizmetleri

miras paylaşımı
miras paylaşımı

Miras hukuku, özel ve karmaşık bir yapıya sahip olup, murisin iradesinin yorumlanması ve hukuki değerlendirmelere tabi tutulması gereken bir alandır. Bu nedenle, adil ve hakkaniyetli bir sonuç elde etmek için sadece doğru muhakeme yetmez; kanuni dayanaklar ve Yargıtay içtihatları ile desteklenmesi gereklidir.

Miras hukukunda, ekonomik menfaatler kadar murisin borçları da mirasçılar açısından risk teşkil eder. Aile içi miras davalarında, profesyonel ve deneyimli bir miras hukuku avukatının desteği, sürecin daha etkili yönetilmesine ve ailevi ilişkilerin korunmasına katkı sağlar.

Avukatsız yürütülen miras davaları, mirasçıların miras paylarından mahrum kalması veya üçüncü kişilerin haksız kazanç elde etmesi gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu tür risklerin ortadan kaldırılması ve istenmeyen durumların önlenmesi için uzman bir avukatın hukuki desteğini almak kritik öneme sahiptir.

Miras hukuku avukatları, müvekkilin yararına olacak şekilde süreci yönetmek amacıyla mirasın devrine ilişkin olası riskleri öngörür ve miras davası sürecinde hızlı ve doğru stratejiler geliştirir. Bu sayede, miras hukuku uyuşmazlıklarının hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesine ve müvekkilin menfaatlerinin en üst düzeyde korunmasına katkıda bulunurlar.

Dolayısıyla, miras hukukundaki karmaşıklık ve potansiyel riskler göz önüne alındığında, miras davalarında uzman bir avukatın desteğini almak sadece bir tercih değil, aynı zamanda önemli bir gereklilik olarak kabul edilmelidir.

Miras Hukuku Davalarında Avukat Ücretleri ve Hesaplamaları

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi uyarınca, vekalet ücreti avukatlık sözleşmesi ile belirlenirken, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi‘ne uyulması gerekmektedir. Bu tarife, Türkiye Barolar Birliği tarafından yıllık olarak düzenlenir, Adalet Bakanlığı tarafından onaylanır ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer. Miras avukatı ücretleri de bu tarife çerçevesinde düzenlenir.

2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre, miras hukuku davalarında öngörülen avukat ücretleri şunlardır:

 • Ortaklığın giderilmesi ve taksim davalarında en az 8.900,00 TL
 • Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için en az 3.900,00 TL
 • Asliye Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için en az 9.200,00 TL
 • Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için en az 5.500,00 TL

Yerel barolar tarafından yayımlanan tavsiye niteliğindeki avukatlık asgari ücret tarifesi de dikkate alınmalıdır. İstanbul’da çalışan bir miras avukatı için İstanbul Barosu tarafından yayımlanan tarife şu şekildedir:

 • Mirasçılık belgesinin alınması davası için en az 10.500,00 TL
 • İzale-i Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) davası için 25.000,00 TL’den az olmamak üzere dava konusu değerin vekilden payına düşen miktarının %10’u
 • Tereke için ihtiyati tedbirler, mirasın reddi, miras şirketine temsilci atanmasına ilişkin davalar için en az 15.000,00 TL
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası için en az 15.000,00 TL
 • Mirasa defter tutulması davası için en az 20.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
 • Tenkis ve mirasta iade davası için en az 38.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası için en az 44.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

Miras hukuku avukatlarının ücretlendirilmesi, süreçlerin karmaşıklığı ve hukuki bilgi gerektiren analizler nedeniyle önemli bir faktördür. Bu nedenle, yukarıda belirtilen ücretlerin, avukatın deneyim ve uzmanlık seviyesine göre değişebileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Ayrıca, davanın niteliği ve karmaşıklığı da avukat ücretlerini etkileyen faktörler arasındadır.

Miras davalarında avukat tutmak, sürecin daha hızlı ve etkili ilerlemesine yardımcı olurken, mirasçıların haklarını korumak ve mirasın adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak açısından büyük önem taşır. Miras hukuku alanında uzman bir avukatın hukuki desteği, mirasçıların hak kaybını önlemeye yardımcı olacak ve sürecin daha hızlı ve verimli bir şekilde sonuçlanmasına katkıda bulunacaktır.

Miras hukuku avukatlarının ücretlendirilmesi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne ve yerel baroların tavsiye niteliğindeki tarifelerine göre belirlenirken, avukatın deneyim ve uzmanlık seviyesi, davanın niteliği ve karmaşıklığı gibi faktörler de ücretlerde etkili olmaktadır. Bu nedenle, miras hukuku alanında uzman bir avukatla çalışmak, sürecin daha başarılı ve verimli ilerlemesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Miras Davası için Ortalama Avukat Ücretleri Nedir?

Miras davalarında yargılama masrafları, başvurma harcı, gider avansı ve vekalet ücreti gibi unsurları içerir. Başvurma harcı, davanın niteliğine bağlı olarak “maktu” ya da “nispi” şeklinde hesaplanır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) m. 114’te belirtilen dava şartlarından biri de gider avansıdır. Gider avansı yatırılmadığı takdirde, davanın reddine karar verilebilir.

Adalet Bakanlığı tarafından her yıl yeniden değerleme oranına göre belirlenen ve “Gider Avansı Tarifesi” adıyla yayınlanan masraf avansı, davacı tarafından mahkeme veznesine ödenir.

Miras davalarında kesin ve net bir ücret belirtmek zor olsa da, dava türü, dava konusunun gayrimenkul olup olmaması ve miras davasının süresinin önceden tahmin edilememesi gibi faktörler, miras davası ücretinin belirlenmesinde önemli kriterlerdir.

Miras davalarının maliyeti ve süreci, davanın karmaşıklığı ve niteliği gibi faktörlerle değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, miras dava maliyetlerini değerlendirirken, dava türü, dava konusu ve sürecin belirsizliği gibi kriterlerin göz önünde bulundurulması önemlidir.

Miras davalarının maliyeti, başvurma harcı, gider avansı ve vekalet ücreti gibi faktörlerle belirlenirken, dava türü, dava konusu ve sürecin öngörülebilirliği gibi kriterler de maliyetin hesaplanmasında dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, miras davalarının maliyetini etkileyen faktörleri dikkate alarak daha gerçekçi ve teknik bir değerlendirme yapmak önemlidir.

Miras Davası Sırasında Mahkeme Giderleri Kim Tarafından Karşılanır?

Türk Hukuku’nda hukuk yargılaması masrafları, temel olarak davacı tarafından karşılanır ve daha sonra haksız çıkan taraf üzerine yüklenir. Bu prensip, Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) m. 332’de belirtilmiştir: “Hükümden sonraki yargılama giderlerini hangi tarafın ödeyeceği, miktarı ve dökümü ile bu giderlerin hangi tarafa yükletileceği, mahkemece ilamın altına yazılır.”

Miras davalarında avukat ücretinin ödenmesiyle ilgili olarak, avukatlık sözleşmesinde vekil olarak görevlendirilen avukatın ücreti, genellikle müvekkil tarafından karşılanır. Ancak, davacının dava sonucunda haklı çıkması ve davanın lehine sonuçlanması durumunda, mahkeme davanın kazanan tarafı lehine karşı vekalet ücreti tayin eder. Başka bir deyişle, miras davalarında haksız çıkan taraf, miras avukat ücretini de ödemekle yükümlüdür.

Türk Hukuku’ndaki hukuk yargılaması masrafları ilkesi, başlangıçta davacının masrafları karşılaması ve ardından haksız çıkan tarafın bu masrafları üstlenmesini öngörür. Miras davalarında avukat ücretleri de bu prensibe tabidir ve dava sonucunda haksız çıkan tarafın ödemesi gereken yargılama masrafları arasında yer alır.

Ne Zaman Miras Davası Açılabilir? Miras Davası Nedenleri

Miras hukuku, bir kişinin ölümü sonrasında malvarlığıyla ilgili hukuki durumu ele alır. Bir bireyin vefatıyla, malvarlığı sona ermez; bunun yerine “tereke” olarak adlandırılır ve murisin hak ve alacaklarına dayalı “aktif tereke” ile borçlarına dayalı “pasif tereke” şeklinde ikiye ayrılır. Külli halefiyet ilkesi gereğince, miras bırakanın ölümüyle birlikte aktif ve pasif tereke değerleri doğrudan mirasçılara intikal eder.

Bu bağlamda, miras hukukundaki dava konuları genellikle terekenin durumu ve murisin malvarlığının mirasçılara geçişine ilişkin hukuki sorunlar üzerine odaklanır. Ayrıca, murisin yaşarken gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruflar da miras davası kapsamında ele alınır. Ancak, miras davası, miras hukukundaki tüm anlaşmazlıkları kapsayan geniş bir terimdir.

Miras hukukundaki dava konuları, malvarlığının mirasçılara intikalinin yanı sıra miras bırakanın ölümünden önceki eylemlerinden kaynaklanan hukuki problemleri de içerebilir. Bu tür hukuki sorunlar, mirasın yönetimi, paylaşımı ve mirasçıların haklarının korunması açısından önem taşır.

Sonuç olarak, miras hukukundaki davalarda genellikle terekenin durumu, miras bırakanın ölümünden önceki eylemleri ve malvarlığının mirasçılara intikali ile ilgili hukuki meseleler üzerinde durulur. Bu tür davalarda, miras hukuku alanında uzmanlaşmış avukatların hizmet alınması, sürecin profesyonel ve hakkaniyetli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlar. Bu şekilde daha teknik ve etkileyici bir açıklama yapılmış olur.

Miras Hukuku Uygulamaları ve Süreçleri

Mirasın Açılması ve Terekenin Tespiti:
Miras, kişinin ölümü ile birlikte açılır ve mirasçıların payları belirlenir. Terekenin tespiti için mirasçılar tarafından ya da ilgililer dava açarak mirasın açılmasını ve mirasçılık belgesinin düzenlenmesini talep edebilirler.

Mirasçılık Belgesi Talebi:
Mirasçılık belgesi, yasal mirasçıların ve atanmış mirasçıların mirasçılık sıfatlarını gösterir ve tereke üzerindeki haklarını kullanabilmelerini sağlar. Mirasçılık belgesi talebi sulh hukuk mahkemelerinde hasımsız olarak açılabilir ve çekişmesiz yargılama usulüne göre görülür.

Denkleştirme (İade):
Denkleştirme, mirasçılar arasındaki eşitliği sağlamak amacıyla yapılan bir işlemdir. Murisin sağlığında yaptığı kazandırmalar sebebiyle yasal mirasçılar arasında bozulan eşitliği yeniden tesis etmeye yöneliktir.

Tenkis Davası:
Saklı paylar, mirasçının miras hakkını korumak amacıyla murisin tasarruf özgürlüğünü sınırlandıran bir hükümdür. Saklı paylı mirasçılar, murisin tasarruflarının saklı paylarını ihlal ettiğini dava veya def’i yoluyla öne sürerek, tenkis davası açarak, miras paylarını geri alabilirler.

Mirasta İstihkak (Hak Ediş) Davası:
Miras sebebiyle istihkak davası, mirasçıların tereke üzerinde sahip oldukları miras hakkını korumak amacıyla açılan bir davadır. Mirasçılar, tereke değerleri için istihkak davası açarak, gasp edilen miras hakkının iadesini talep edebilirler.

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma):
Muris muvazaası, yasal mirasçıların miras hakkından yoksun bırakılması amacıyla yapılan karşılıksız kazandırmaların, satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi gösterilmesidir. Mirasçılar, muris muvazaası iddiasıyla dava açarak, gerçekleşen muvazaanın iptalini ve gerçek hakkın tesisini talep edebilirler.

Miras hukuku süreçleri ve uygulamaları, mirasçıların haklarını korumak ve terekenin adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Bu süreçler, mirasçılar ve ilgililer tarafından takip edilerek, miras hukukuyla ilgili hak ve sorumlulukların yerine getirilmesi sağlanır.

Mirasın Reddi veya Kabulü:
Mirasçılar, mirası reddetme veya kabul etme hakkına sahiptir. Mirasçı, mirası kabul ederse, miras bırakanın tüm mal varlığı, hak ve borçları kendisine geçer. Mirası reddeden mirasçı ise, miras bırakanın mal varlığından ve borçlarından sorumlu tutulmaz. Mirasın reddi veya kabulü için sulh hukuk mahkemesine başvurulmalıdır.

Miras Paylarının Tespiti ve Paylaşılması:
Mirasın açılması ve mirasçılık belgesinin alınması sonrasında, miras paylarının tespiti ve paylaşılması işlemi gerçekleştirilir. Tereke üzerindeki mal varlığının değeri, mirasçıların paylarına göre bölünerek, mirasın paylaştırılması sağlanır. Miras paylaşımında anlaşmazlık yaşanması durumunda, mahkeme yoluyla paylaşımın yapılması talep edilebilir.

Miras Borçları:
Miras borçları, miras bırakanın ölümü ile birlikte mirasçılara geçen borçlardır. Mirasçılar, mirasın kabulü ile birlikte, miras bırakanın borçlarından sorumlu hale gelir. Mirasçılar, miras borçlarını ödemekle yükümlüdür ve ödeme güçlüğü yaşanması durumunda, mirasın reddi düşünülebilir.

Mirasın Devri ve Mirasçılıktan Çıkarılma:
Mirasçılar, miras hakkını başkalarına devredebilir veya mirasçılıktan çıkarılabilir. Miras hakkının devri, mirasçının miras payını başka bir kişiye devretmesi anlamına gelirken, mirasçılıktan çıkarılma, mahkeme kararıyla miras hakkının iptal edilmesi anlamına gelir. Mirasçılıktan çıkarılma, mirasçının miras hakkını kötüye kullanması veya miras bırakanın hakkını ihlal etmesi durumlarında söz konusu olabilir.

Reddi Miras

İzale-i Şuyu

Veraset İlamı